Guest
   Xem với cỡ chữ  


Ve sinh an toan thuc pham duoc hieu theo nghia hep la viec xu ly, che bien, bao quan va luu tru thuc pham bang nhung phuong phap phong ngua, phong chong benh tat do thuc pham gay ra. Ve sinh an toan thuc pham cung bao gom mot so thoi quen, thao tac trong khau che bien can duoc thuc hien de tranh cac nguy co suc khoe tiem nang nghiem trong. Hieu theo nghia rong, ve sinh an toan thuc pham la toan bo nhung van de can xu ly lien quan den viec dam bao ve sinh doi voi thuc pham nham dam bao cho suc khoe cua nguoi tieu dung.
Moi thac mac, quy khach hay lien he voi chung toi ngay bay gio de duoc tu van va cung cap thong tin ve dich vu xin Giay chung nhan ve sinh an toan thuc pham mot cach chuyen nghiep nhat. Hoac lien he cac so dien thoai de duoc ho tro tu van mien phi 24/7
giay chung nhan an toan thuc pham 
giay phep an toan thuc pham 
dang ky nhan hieu 
dang ky ma so ma vach 
thu tuc ly hon 
thu tuc dang ky ho kinh doanh 
giay chung nhan dau tu 
thu tuc lam so do 
 

16/08/2019 18:20
Guest