Tỷ giá

Thông tin tỷ giá
The remote name could not be resolved: 'www.vietcombank.com.vn'

Thời tiết

Thời tiết các vùng

Thống kê trang web

Thống kê truy cập
  • Người trực tuyến Người trực tuyến
    • Khách Khách 18
    • Thành viên Thành viên 0
    • Tổng Tổng 18
    • Tổng lượt truy cập: Tổng lượt truy cập: 189

Phòng Đầu tư-Tài chính 

Căn cứ Quyết định số 156/QĐ-THH ngày 06/8/2015 của Cục trưởng Cục tin học hóa, Phòng Đầu tư - Tài chính có chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn như sau:

CHỨC NĂNG:

Phòng Đầu tư - Tài chính  là đơn vị trực thuộc Cục Tin học hóa có chức năng tham mưu giúp Cục trưởng thực hiện các nhiệm vụ quản lý về đầu tư, tài chính được Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông  phân cấp, ủy quyền.

NHIỆM VỤ VÀ QUYỀN HẠN:       

1. Chủ trì, phối hợp xây dựng và tổ chức triển khai cơ chế, chính sách, 
văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến hoạt động đầu tư, tài chính trong 
lĩnh vực ứng dụng công nghệ thông tin;

2. Tham mưu về chính sách đầu tư để thu hút các nguồn lực cho đầu tư 
ứng dụng công nghệ thông tin ở trong và ngoài nước;

3. Hướng dẫn về quản lý đầu tư, tài chính trong lĩnh vực ứng dụng công nghệ thông tin; Tổ chức, đảm bảo thông tin cho cơ sở dữ liệu quản lý đầu tư ứng dụng công nghệ thông tin, trang tin điện tử về năng lực quản lý, đầu tư ứng dụng công nghệ thông tin;

4. Tham gia hướng dẫn nội dung chuyên môn nghiệp vụ về ứng dụng công nghệ thông tin cho các cơ quan chuyên trách về công nghệ thông tin phục vụ cho công tác lập dự toán chi ứng dụng công nghệ thông tin của cơ quan nhà nước;

5. Nghiên cứu, đề xuất, tham gia xây dựng định mức kinh tế - kỹ thuật về công nghệ thông tin;

6. Tham gia tổng hợp ngân sách chi ứng dụng công nghệ thông tin trên phạm vi cả nước; Chủ trì xây dựng, tổng hợp kế hoạch ngân sách hàng năm cho Cục Tin học hóa;

7. Chủ trì hoặc tham gia thẩm định thiết kế sơ bộ các dự án ứng dụng công nghệ thông tin;

8. Tham mưu giúp Cục trưởng quản lý, thẩm tra, thẩm định các các dự án do Cục Tin học hóa làm chủ đầu tư (gồm các dự án sử dụng vốn ngân sách nhà nước, vốn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA) và các loại vốn khác);

9. Chủ trì thẩm tra, thẩm định dự toán các nhiệm vụ chuyên môn, kinh phí thường xuyên của Cục;

10. Tham gia thực hiện các hoạt động nghiên cứu khoa học, công nghệ và hợp tác quốc tế có liên quan tới các lĩnh vực hoạt động của Phòng;

11. Tham gia hướng dẫn, phổ biến về quản lý đầu tư, tài chính trong lĩnh vực ứng dụng công nghệ thông tin cho các cơ quan, tổ chức và cá nhân;

12. Chủ trì thực hiện đánh giá hiệu quả đầu tư về ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan nhà nước, doanh nghiệp và cộng đồng;

13. Chủ trì thực hiện kiểm tra, đánh giá việc thực hiện các quy định về quản lý đầu tư ứng dụng công nghệ thông tin sử dụng vốn ngân sách nhà nước;

14. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Cục trưởng giao.

 LÃNH ĐẠO PHÒNG:

 * Trưởng phòng: Phó Cục trưởng, Trưởng phòng (kiêm nhiệm): ThS.Nguyễn Hữu Hạnh

Điện thoại: 04.35378201

Email: nhhanh@mic.gov.vn

 * Phó trưởng phòng: ThS.Trần Chí Nam

Điện thoại: 04.35378201

Email: tcnam@mic.gov.vn

 * Phó trưởng phòng: Ông Lê Anh Tuấn

Điện thoại: 04.35378201

Email: latuan@mic.gov.vn

1692 Go top

Sự kiện nổi bật

Theo bạn, ngành Công nghệ thông tin có nên được đào tạo chuyên sâu hơn từ cấp học Phổ thông?
1. Có, 16 phiếu (64 %)
2. Không, 4 phiếu (16 %)
3. Thí điểm ở Hà Nội và HCM, 1 phiếu (4 %)
4. HN, 4 phiếu (16 %)
Tổng số phiếu: 25