Tỷ giá

Thông tin tỷ giá
The remote name could not be resolved: 'www.vietcombank.com.vn'

Thời tiết

Thời tiết các vùng

Thống kê trang web

Thống kê truy cập
  • Người trực tuyến Người trực tuyến
    • Khách Khách 16
    • Thành viên Thành viên 0
    • Tổng Tổng 16
    • Tổng lượt truy cập: Tổng lượt truy cập: 189

Phòng Hệ thống thông tin 

Căn cứ Quyết định số 158/QĐ-THH ngày 06/8/2015 của Cục trưởng Cục tin học hóa, Phòng Hệ thống thông tin có chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn như sau:

CHỨC NĂNG:

Phòng Hệ thống thông tin là đơn vị trực thuộc Cục Tin học hóa có chức năng tham mưu giúp Cục trưởng thực hiện công tác quản lý nhà nước liên quan đến thông tin, xây dựng kiến trúc, mô hình hệ thống thông tin, kiến trúc chính phủ điện tử và xây dựng, duy trì quản lý khung tương hợp chính phủ điện tử Việt Nam.

NHIỆM VỤ VÀ QUYỀN HẠN:

1. Nghiên cứu, đề xuất và xây dựng các chính sách, văn bản quy phạm pháp luật, kế hoạch ứng dụng liên quan đến mô hình, kiến trúc, khung tương hợp, tiêu chuẩn hệ thống thông tin trong các cơ quan nhà nước;

2. Tổ chức xây dựng và quản lý các hệ thống thông tin và các trung tâm dữ liệu; tham mưu giúp lãnh đạo thực hiện chức năng quản lý nhà nước các hoạt động xây dựng hệ thống thông tin quy mô quốc gia; hướng dẫn, điều phối, theo dõi, kiểm tra các hoạt động xây dựng các hệ thống thông tin quy mô quốc gia sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước;

3. Nghiên cứu, đề xuất và tham gia các hoạt động xây dựng, duy trì, quản lý kiến trúc chính phủ điện tử, khung tương hợp chính phủ điện tử Việt Nam;

4. Tham gia xây dựng, hướng dẫn áp dụng và duy trì Danh mục tiêu chuẩn về ứng dụng công nghệ thông tin trong các cơ quan nhà nước. Tổ chức kiểm tra, đánh giá việc áp dụng các quy định về việc áp dụng tiêu chuẩn về ứng dụng công nghệ thông tin trong các cơ quan nhà nước;

5. Tổ chức triển khai, quản lý kết nối, liên thông các phần mềm quản lý văn bản và điều hành phục vụ trao đổi văn bản điện tử giữa các cơ quan nhà nước;

6. Nghiên cứu xây dựng, triển khai thí điểm mô hình cơ quan điện tử, chính quyền điện tử để đề xuất, tham mưu cho Cục trưởng cơ chế, chính sách hướng dẫn, phổ biến, nhân rộng trong các cơ quan nhà nước;

7. Tham gia quản lý, giám sát việc xây dựng, triển khai và duy trì các hệ thống thông tin trong Bộ Thông tin và Truyền thông;

8. Chủ trì tổ chức và phối hợp tham gia các hoạt động nghiên cứu khoa học công nghệ và hợp tác quốc tế có liên quan tới các lĩnh vực hoạt động của đơn vị;

9. Chủ trì thực hiện các chương trình, đề án, dự án về ứng dụng công nghệ thông tin theo sự phân công của Cục trưởng;

10. Tổ chức hướng dẫn và phối hợp các hoạt động ứng dụng công nghệ thông tin cho các cơ quan, tổ chức trên phạm vi toàn quốc theo phân công của Cục trưởng.

LÃNH ĐẠO PHÒNG:

*Trưởng phòng: ThS.Trần Quốc Tuấn

Điện thoại: 04.35378201

Email: tqtuan@mic.gov.vn

* Phó trưởng phòng: Ông Lê Nhật

Điện thoại: 04.35378201

Email: lenhat@mic.gov.vn

* Phó trưởng phòng: Ông Đỗ Tiến Thành

Điện thoại: 04.35378201

Email: dtthanh@mic.gov.vn

1960 Go top

Sự kiện nổi bật

Theo bạn, ngành Công nghệ thông tin có nên được đào tạo chuyên sâu hơn từ cấp học Phổ thông?
1. Có, 16 phiếu (64 %)
2. Không, 4 phiếu (16 %)
3. Thí điểm ở Hà Nội và HCM, 1 phiếu (4 %)
4. HN, 4 phiếu (16 %)
Tổng số phiếu: 25