Tỷ giá

Thông tin tỷ giá
The remote name could not be resolved: 'www.vietcombank.com.vn'

Thời tiết trái trang Chỉ thị email

Thời tiết các vùng

Thống kê trái trang Chỉ thị email

Thống kê truy cập
  • Người trực tuyến Người trực tuyến
    • Khách Khách 12
    • Thành viên Thành viên 0
    • Tổng Tổng 12
    • Tổng lượt truy cập: Tổng lượt truy cập: 189

Quảng Ngãi: Phê duyệt Lộ trình thực hiện việc trao đổi văn bản điện tử trong hoạt động của cơ quan nhà nước giai đoạn 2013 – 2015 

Ngày 15/10/2013, Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ngãi đã ban hành Quyết định số 1486/QĐ-UBND về việc phê duyệt Lộ trình thực hiện việc trao đổi văn bản điện tử trong hoạt động của cơ quan nhà nước giai đoạn 2013 – 2015.

Theo đó, mục tiêu tổng quát của Lộ trình là thúc đẩy Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước đến năm 2020 đạt hiện quả; tăng cường trao đổi, sử dụng văn bản điện tử nhằm chuyển đổi từ phương thức làm việc trong cơ quan nhà nước dựa trên giấy tờ sang phương thức làm việc qua mạng, góp phần nâng cao tính hiệu quả, kịp thời trong công tác quản lý và điều hành của các cơ quan nhà nước. Các mục tiêu cụ thể cần đạt được trong giai đoạn 2013-2015 được thể hiện trong bảng sau:                               

 

STT

Nội dung

2013

2014

2015

1

Tỉ lệ văn bản được trao đổi hoàn toàn dưới dạng điện tử trong hoạt động nội bộ cơ quan

30%

 

80%

2

Tỉ lệ hồ sơ, văn bản trao đổi dưới dạng điện tử kèm văn bản giấy

 

35%

20%

3

Tỉ lệ văn bản, tài liệu lưu trữ được số hóa phục vụ tra cứu, tìm kiếm và xử lý thông tin

 

70%

80%

4

Tỉ lệ các hệ thống quản lý văn bản và điều hành của các cơ quan cấp dưới có thể liên thông gửi nhận văn bản điện tử với nhau

 

40%

60%

5

Tỉ lệ đăng tải các VBQPPL, chỉ đạo điều hành trên Cổng/Trang TTĐT

40%

 

70%

6

Tỉ lệ văn bản thực hiện qua Hệ thống quản lý văn bản và điều hành

 

30%

50%

7

Tỉ lệ văn bản thực hiện trao đổi qua thư điện tử

 

70%

50%

Cũng theo Lộ trình, đến năm 2014 có 6 loại hồ sơ, văn bản như lịch công tác, tài liệu họp, giấy mời, văn bản chỉ đạo điều hành, thông báo, báo cáo được trao đổi hoàn toàn dưới dạng điện tử. Đến năm 2015, sẽ có thêm các loại hồ sơ, văn bản như chương trình, kế hoạch, quyết định, quy chế, dự án, đề án được trao đổi hoàn toàn dưới dạng điện tử. Mặt khác, các loại hồ sơ, văn bản trao đổi dưới dạng điện tử kèm văn bản giấy đến năm 2015 gồm có các loại hồ sơ hành chính, tài chính, hồ sơ thủ tục hành chính, dự án. Riêng đối với các lĩnh vực liên quan đến thuế, đấu thầu thì chỉ tiêu cụ thể đến hết năm 2015 là 90% hồ sơ khai thuế của người dân và doanh nghiệp được nộp qua mạng, 80% các khoản thuế được nộp thông qua hình thức giao dịch điện tử.

Để đạt được những mục tiêu đã đề ra thì việc nâng cấp và hoàn thiện hạ tầng công nghệ thông tin là đặc biệt cần thiết. Ngoài việc hoàn thiện hệ thống mạng WAN, LAN kết nối internet tốc độ cao ở tất cả các cơ quan nhà nước – các cơ quan, đơn vị cần tập trung đầu tư, nâng cấp, bổ sung máy tính cho cán bộ, công chức, viên chức. Đặc biệt, trong năm 2014-2015, các cơ quan nhà nước cần tiếp tục nâng cấp, hoàn thiện hoặc trang bị mới hệ thống quản lý văn bản và điều hành. Đồng thời, xây dựng các phương án kỹ thuật, kết nối liên thông các hệ thống thông tin dùng để gửi nhận văn bản điện tử của các cơ quan nhà nước, bảo đảm an toàn, an ninh thông tin khi trao đổi các văn bản điện tử qua mạng giữa các cơ quan nhà nước với nhau.

Bên cạnh đó, việc triển khai kết nối liên thông hầu hết các hệ thống phần mềm xử lý văn bản phục vụ chỉ đạo điều hành trong cơ quan nhà nước các cấp; triển khai hệ thống chữ ký số, chứng thực chữ ký số và tuyên truyền, tập huấn, đào tạo nguồn nhân lực là những việc trọng tâm của Lộ trình.

 

 

5851 Go top

Sự kiện nổi bật

Theo bạn, ngành Công nghệ thông tin có nên được đào tạo chuyên sâu hơn từ cấp học Phổ thông?
1. Có, 16 phiếu (64 %)
2. Không, 4 phiếu (16 %)
3. Thí điểm ở Hà Nội và HCM, 1 phiếu (4 %)
4. HN, 4 phiếu (16 %)
Tổng số phiếu: 25