Tài liệu “ HỘI NGHỊ TRỰC TUYẾN TỔNG KẾT 05 NĂM THỰC HIỆN CHỈ THỊ SỐ 34/2008/CT-TTg VÀ SƠ KẾT 01 NĂM THỰC HIỆN CHỈ THỊ SỐ 15/CT-TTg CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ” 

Tài liệu "Hội nghị trực tuyến tổng kết 05 năm thực hiện Chỉ thị số 34/2008/CT-TTg và Sơ kết 01 năm thực hiện Chỉ thị số 15/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ" Cục Ứng dụng công nghệ thông tin, Bộ Thông tin và Truyền thông đề nghị các đơn vị tải về tại đây:

 

1. Chương trình Hội nghị 34 - 15;

 

2. Báo cáo đánh giá chung thực hiện CT34 - 15;

 

3. Báo cáo tham luận (CT34 và CT15)_Hà Nội;

 

4. Báo cáo tham luận (CT34 và CT15)_Thái Bình;

 

5. Báo cáo thực hiện CT34 và CT15_Bộ Tài nguyên và Môi trường.

1123 Go top

Sự kiện nổi bật

Theo bạn, ngành Công nghệ thông tin có nên được đào tạo chuyên sâu hơn từ cấp học Phổ thông?
1. Có, 16 phiếu (64 %)
2. Không, 4 phiếu (16 %)
3. Thí điểm ở Hà Nội và HCM, 1 phiếu (4 %)
4. HN, 4 phiếu (16 %)
Tổng số phiếu: 25