Tài liệu chuẩn bị cho phiên họp lần thứ nhất của Hội đồng Giám đốc công nghệ thông tin của cơ quan nhà nước các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (ngày 28/02/2012) 

Cục Ứng dụng công nghệ thông tin - Bộ Thông tin và Truyền thông tổ chức phiên họp lần thứ nhất Hội đồng Giám đốc công nghệ thông tin với thông tin cụ thể như sau:

 

Chủ trì: Thứ trưởng Nguyễn Minh Hồng - Chủ tịch Hội đồng;

 

Hình thức tổ chức: Họp trực tuyến toán quốc;

 

Thời gian: 14h00 - 16h30 ngày 28/02/2012 (thứ Ba);

 

 Tài liệu họp tải về tại đây:

 

 

1. Chương trình họp;

 

2. Dự thảo Quy chế hoạt động của Hội đồng;

 

3. Dự kiến Chương trình công tác của Hội đồng năm 2012;

 

4. Quyết định số 1972/QĐ-BTTTT ngày 24/11/2011 vê việc thành lập Hội đồng.

 

5. Quyết định số 2223/QĐ-HĐGĐCNTT ngày 20/12/2011 về việc thành lập Tổ giúp việc Hội đồng.

1204 Go top

Sự kiện nổi bật

Theo bạn, ngành Công nghệ thông tin có nên được đào tạo chuyên sâu hơn từ cấp học Phổ thông?
1. Có, 16 phiếu (64 %)
2. Không, 4 phiếu (16 %)
3. Thí điểm ở Hà Nội và HCM, 1 phiếu (4 %)
4. HN, 4 phiếu (16 %)
Tổng số phiếu: 25